Ghs bezpečnostné kontroly

1734

8.2 Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie Celková ventilácia. Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky) karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) TM SMART GEL KOMPONENTE A Číslo verzie: GHS 5.1 Nahrádza verziu: 22.05.2020 (GHS 4) Revízia: 04.08.2020

Zabráňte ďalšiemu úniku alebo rozliatiu, ak je to bezpečné. Produkt nesmie byť uvoľnený do okolitého životného prostredia. Nedovoľte, aby sa produkt dostal do pôdy/podložia. In line with the GHS (Global Harmonised System), identification elements need to be attached to chemical containers — in particular new warning symbols, hazard statements and safety data sheets. The new identification elements have been mandatory since 21 January 2009 and supplement the REACH regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals.

Ghs bezpečnostné kontroly

  1. Przelicznik walutowy ukrajina
  2. Stav výpadku servera xbox
  3. Ako vypočítať 20 percentný tip
  4. Lifeproof fre puzdro pre iphone 6 6s plus (čierne)
  5. Hodnota mince z 2.f. 1979
  6. Nahlásiť podvod textové správy írsko
  7. Ako bezdrôtovo prenášať videá z iphone na macbook
  8. Cenový kurz bitcoinu v reálnom čase
  9. Previesť singapurský dolár na won

Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) NANO PT Číslo verzie: GHS 2.0 Nahrádza verziu: 02.05. 2018 ( GHS … 8.2 Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH) Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F Číslo verzie: GHS 2.0 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS … očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

GHS/CLP 1-NAFTYLAMINE, N-FENYL- 90-30-2 201-983-0 01-2119488704-27 0.1 - < 1.0% Acute Tox. 4 H302, 6.1. OSOBNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, 8.2. KONTROLY EXPOZÍCIE KONTROLY …

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pokyny pre bezpečnú mani-puláciu : Vyvarujte sa prekročeniu daných pracovných expozičných limitov (viď oddiel 8). Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. V priestore aplikácie by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť.

Ghs bezpečnostné kontroly

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pokyny pre bezpečnú mani-puláciu : Nedýchajte pary alebo hmlu zo spreja. Vyvarujte sa prekroče-niu daných pracovných expozičných limitov (viď oddiel 8). Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Informá-cia o osobnej ochrane viď oddiel 8. Osoby s anamnézami

Ghs bezpečnostné kontroly

Vnitřní obaly do 10  GHS identifikátor produktu: Hematologická kontrola z plné krve. Použití látky / příprava: In-vitro laboratorní činidlo nebo součást. Nouzové telefonní číslo: +420   8.

Signální slovo: Předložte obal, označení nebo tento bezpečnostní list. Postiženému Vhodné technické kontroly: Viz oddíl 7. 2.2 Prvky označení. Výstražné symboly: GHS 05. Signální slova: NEBEZPEČÍ Prostředky kontroly rizik a způsob zacházení s látkou jsou popsány v oddílech 7  Produkt nepodléhá povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS. 2.2.

Ghs bezpečnostné kontroly

Číslo verze: GHS 1.0. Datum sestavení: 18.03.2020. Česká republika. DFCONS  Informace nejsou k dispozici.

BEZPEČNOSTNÝCH . ÚDAJOV. Dátum vydania Nie sú dostupné žiadne údaje Dátum revízie 16. februára 2015 Číslo revízie 3. Dodávateľ identifikovaný nižšie vytvoril túto kartu bezpečnostných údajov (KBU) pomocou šablóny UL SDS. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.

Zložka Č. CAS Hodnota Kontrolné para-metre Podstata * metanol 67-56-1 NPEL priemerný 200 ppm 260 mg/m3 SK OEL 8.2 Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie Celková ventilácia. Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky) karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) TM SMART GEL KOMPONENTE A Číslo verzie: GHS 5.1 Nahrádza verziu: 22.05.2020 (GHS 4) Revízia: 04.08.2020 Globally Harmonized System, EU (GHS) Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozornenia (Prevencia): P280 Noste ochranné rukavice. V súlade s kritériami GHS produkt nie je potrebné označiť ako nebezpečný.

apríla 2015 Strana 4 z 10 Kontakt s očami: Ak sa produkt dostane do očí, opatrne vyplachujte oči pod tečúcou vodou Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie): P405 Uchovávajte uzamknuté. Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie): P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Označenie určitých zmesí (GHS): EUH208: Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón » Opravy a kontroly » ISO 3864-2 » Symboly CE a WEE » Núdzové zastavenie Dráždivé bezpečnostné tabuľky značky GHS Materiál: Samolepiace PVC fólie 0 Dle CLP musejí být vnitřní obaly označeny pouze GHS symbolem/symboly a produktovým identifikátorem (CE 1272/2008 příloha I -. 1.5.1.2). Vnitřní obaly do 10  GHS identifikátor produktu: Hematologická kontrola z plné krve. Použití látky / příprava: In-vitro laboratorní činidlo nebo součást.

nejlepší online obchodníci v kanadě
co je platební adresa v adsense
cena černého sezamového semínka dnes
bittrex tržní objednávka
e-mailová adresa přepínače nintendo

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku. Prípustné expozičné limity pre rozkladné produkty. …

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. V priestore aplikácie by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť. Bezpečnostné vety (S vety) a P233 osobitné ustanovenia S7 – ,Uchovávajte nádobu tesne uzavretú’ S24 – ,Zabráňte styku s pokožkou’ ,Pozor!